25 let izkušenj

Skozi vsa leta delovanja ostajamo zvesti sami sebi in si pri opravljanju poslanstva enega najzahtevnejših poklicev prizadevamo ohranjati neodvisnost, visoko strokovnost, etičnost, spoštovanje do naših strank, kolegialnost do zaposlenih in drugih kolegic in kolegov ter tehnološko naprednost.

arbitražno pravo

Arbitraža in alternativno reševanje sporov

Reševanje sporov preko arbitraže se je izoblikovalo v vodilni mehanizem izvensodnega reševanja sporov, ki omogoča strankam prilagoditev postopka njihovim potrebam s pomočjo večje fleksibilnosti, učinkovitosti, zaupnosti in nevezanosti na morebitno nacionalno okolje ali prakso. Enako velja za postopke mediacije in druge pravno predvidene možnosti, ki vodijo v sporazumno rešitev spora ter so odraz vse pogostejših sprememb na področju gospodarstva.

V odvetniški pisarni imamo potrebno znanje in izkušnje pri svetovanju in zastopanju strank pri arbitražnem ali alternativnem reševanju sporov, in sicer tako v fazi implementacije sporazumov o alternativnem reševanju sporov v pogodbenih razmerjih kot tudi v zastopanju pred nacionalnimi in mednarodnimi institucijami.

Bančništvo in finance

Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami in s poglobljenim znanjem na področju pravnega svetovanja bančnim in finančnim institucijam, kjer se zahtevajo specializirana znanja visoko usposobljenih strokovnjakov. Odvetniki svetujemo domačim in mednarodnim bankam, finančnim institucijam, institucionalnim investitorjem ter drugim družbam, ki se pojavljajo v pravnih razmerjih kot posojilodajalci ali posojilojemalci.

Pravno svetovanje nudimo pri širokem spektru pravnih vprašanj, povezanih z bančništvom in finančnim pravom, in sicer tako v fazi pogajanj in sestave pogodbene dokumentacije kot tudi pri ocenjevanju ustreznosti instrumentov zavarovanja ter pripravi formalnih pravnih mnenj. Odlična poznavanje gospodarskega okolja in delovanje na širšem področju gospodarskega prava nam omogočata optimalno in individualno prilagojeno svetovanje strankam na področju bančnega in finančnega prava.

Bančno in finančno pravo

Davčno pravo

Davčno pravo

Davčnopravna vprašanja predstavljajo vse pomembnejši dejavnik tako pri tekočem poslovanju podjetij kot tudi v vsakodnevnem življenju posameznikov. Zlasti v okviru poslovnih in priložnostnih transakcij je priporočljiva preučitev davčnih vidikov, ki lahko pomenijo odločilen element pri uspešni realizaciji. Kompleksnost in prepletenost davčnega prava z drugimi področji delovanja narekuje potrebo po visokostrokovnem in praktičnem svetovanju.

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje glede vseh davčnih vprašanj v Republiki Sloveniji in zastopamo pravne in fizične osebe v postopkih nadzora nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti pred davčnimi organi in v upravnih sporih zoper odločbe davčnih organov.

Delovno pravo

Opravljanje odvetniških storitev na področju gospodarskega prava je neločljivo povezano s poznavanjem delovnega prava. Domačim in mednarodnim strankam nudimo pravno svetovanje v zvezi z vsemi vidiki delovnega prava, delovnih razmerij in pogodb o zaposlitvi.

Naše storitve obsegajo pravno svetovanje pri nastajanju in prenehanju delovnih razmerij, pregledu in pripravi delovnopravnih aktov, urejanju odnosov med delodajalci in delavci ter zastopanje strank v postopkih pred pristojnimi organi, kar vključuje tako reševanje sporov v okviru internih mehanizmov delodajalcev kot tudi pred delovnimi in socialnimi sodišči ter z alternativnimi metodami reševanja sporov.

delovno pravo

energetika

Energetika

Evropski trg energetike, ki je v preteklosti veljal za dokaj liberaliziranega, se na nacionalni ravni in na ravni EU-ja srečuje z vse večjim normiranjem in regulativo. Ne glede na to, velja področje energetike, s poudarkom na povišanju energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije, za našo prihodnost.

Razpolagamo s potrebnimi izkušnjami in strokovnim znanjem na področju energetike ter nudimo strankam inovativne pravne rešitve, ki upoštevajo regulatorne zahteve in tehnološki napredek. Naši strokovnjaki svetujejo strankam predvsem pri soočanju s pravnimi vprašanji glede regulatornih vidikov, pogodbenih razmerij, energetske infrastrukture in drugih vprašanj v zvezi z dobavo energije.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo predstavlja osrednjo dejavnost naše odvetniške pisarne, na področju katere delujemo že od samega začetka samostojnega pravnega svetovanja, kar se posledično odraža v najširšem naboru izkušenj in znanj naših strokovnjakov na tem področju. Gospodarsko pravo sestavlja skupek pravnih pravil, ki je močno prepleten z drugimi področji našega delovanja in obsega od pogodbenega prava oz. gospodarskih pravnih poslov (gospodarsko pogodbeno pravo), korporacijskega prava oz. statusnega prava družb (gospodarsko statusno pravo) do drugih razmerij subjektov gospodarskega prava na trgu, kot denimo področja konkurenčnega prava, intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, izterjave terjatev in reševanja sporov.

Naši strokovnjaki svetujejo in nudijo podporo pri sklepanju novih pogodbenih razmerij in urejanju obstoječih, hkrati pa pomagajo strankam pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo v okviru opravljanja njihove dejavnosti. Naše stranke so domače, tuje, zasebne in javne gospodarske družbe najrazličnejših velikosti, od novoustanovljenih družb do velikih multinacionalnih podjetij s prisotnostjo na svetovnem trgu.

V Odvetniški pisarni ČAD na področju gospodarskega prava strankam nudimo celovito storitev, od ustanovitve in upravljanja družbe ter drugih statusnih sprememb do pogodbenih razmerij, v katerih strankam nudimo storitve v fazi pogajanj za sklenitev pravnega posla in ustrezno identifikacijo ter zaščito pred tveganji do morebitnih sporov pred pristojnimi sodišči oz. v postopkih alternativnega reševanja sporov. Pri pravnem svetovanju postavljamo v ospredje upoštevanje interesov stranke in posebnosti panoge, v kateri ta deluje, kar nam uspeva zaradi poglobljenega razumevanja lokalnega, regionalnega in mednarodnega poslovnega okolja.

gospodarsko pravo

insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja

Ustanovni partner Odvetniške pisarne ČAD, odvetnik Tomaž Čad že več kot dvajset let svoje delo opravlja tudi kot stečajni upravitelj in ima tako poglobljeno znanje in izkušnje na področju insolvenčnega prava ter postopkov finančnih prestrukturiranj.

V okviru insolvenčnega prava ter postopkov finančnega prestrukturiranja nudimo naše storitve bankam, družbam za upravljanje terjatev, investitorjem ter drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki se v postopkih pojavljajo kot upniki ali stečajni dolžniki. Nasvete in mnenja nudimo že v času oblikovanja pogodbenih razmerij, saj je mogoče z ustrezno oceno tveganja minimizirati morebitne negativne učinke v nadaljevanju. Poleg navedenega razpolagamo s širokim spektrom izkušenj pri svetovanju družbam, ki se soočajo s finančnimi težavami in zastopamo stranke v postopkih likvidacije kot likvidacijski upravitelji. Delovanje na tem področju nam je omogočilo oblikovanje široke mreže zunanjih sodelavcev, od sodnih izvedencev, cenilcev različnih vrst premoženja, revizijskih hiš ter specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo s prestrukturiranjem, z unovčevanjem terjatev ali s prodajo premoženja.

Intelektualna lastnina

V sodobnem času je ustrezna zaščita pravic intelektualne lastnine ključnega pomena za odličnost naših strank na področju njihovega delovanja. Intelektualna lastnina namreč pogosto predstavlja eno izmed pomembnejših sredstev, s katerimi razpolagajo naše stranke in je del poslovne strategija strateškega razvoja podjetij, zaradi česar se soočajao z izzivi zaščite pravic intelektualne lastnine, med katere sodijo avtorske in sorodne pravice, patenti, modeli, znamke, geografske označbe, firme in druge.

Strankam svetujemo o vseh zadevah povezanih s pravicami intelektualne lastnine in jih zastopa pred pristojnimi sodišči, Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropskih uradom za intelektualno lastnino (OHIM).

intelektualna-lastnina

izterjava

Izterjava in unovčevanje terjatev

Plačilna disciplina je v današnjem sodobnem gospodarskem okolju posebna vrednota. Nasprotno pa plačilna nedisciplina povzroča številne negativne in predvsem ekonomske posledice. Odvetniška pisarna ČAD nudi strankam storitve izterjave in unovčevanja terjatev v izvensodnih in sodnih postopkih v Sloveniji ali tujini.

Imamo bogate izkušnje s svetovanjem na področju odkupa in upravljanja slabih terjatev (»non-performing loans«) ter njihovega unovčenja in pridobivanja dodatnih predmetov zavarovanj. Naši strokovnjaki svetujejo strankam in nudijo celovito strokovno podporo pri vseh pravnih in drugih storitvah, povezanih z izterjavo terjatev, vključno s pregledi prejete dokumentacije in priprave pravnih mnenj, kratkimi pravnimi nasveti ter z ocenami primernosti zavarovanja, zastopanjem strank v sodnih in izvensodnih postopkih, s sodelovanjem s partnerskimi odvetniškimi pisarnami v tujini in z zagotavljanjem nemotenega in ažurnega pretoka podatkov med nami kot odvetniško pisarno in našimi strankami, vendar ne omejeno nanje.

Javna naročila

Javna naročila kot izredno pomemben del javnega sektorja pomembno pospešujejo gospodarsko rast, vplivajo na proizvodnjo in ponudbo na trgu ter so lahko hkrati tudi orodje za doseganje strateških ciljev oziroma ciljev sekundarnih politik, kot denimo okoljske, socialne in trajnostne. Pravila o javnem naročanju, katerih osnovni namen je zagotoviti konkurenco pri poslovanju z javnim sektorjem, so predmet številnih sprememb in dopolnitev, zaradi česar se na področju javnega naročanja zahteva poznavanje relevantne zakonodaje in aktualne prakse.

Strokovnjaki za javno naročanje v okviru Odvetniške pisarne ČAD nudijo strankam, med katerimi so tako naročniki kot tudi ponudniki, številne storitve na tem področju, ki obsegajo predvsem svetovanje glede vseh vidikov javnega naročanja, financiranja in pogajanj. Poleg tega nudimo tudi pravne nasvete glede priprave ponudbene dokumentacije in pogajanj za sklenitev pogodbenih razmerij, skrbimo za zagotavljanje skladnosti s pravili javnega naročanja ter javno-zasebnega partnerstva in strankam pomagamo v postopkih pravnega varstva pred naročniki, Državno revizijsko komisijo ter pristojnimi sodišči.

javna-narocila

korporativno pravo

Korporacijsko pravo

Naše vodilo pri svetovanju na področju korporacijskega prava so individualne zahteve in potrebe posameznih strank. Prizadevamo si oblikovati celostno in personalizirano pravno svetovanje, ki pripomore k odličnosti naših strank na področju korporativnega upravljanja, implementacije dobrih praks in pravne urejenosti registrskih zadev.

Strankam nudimo pravno podporo in svetovanje organom vodenja in nadzora družb (uprava ali upravni odbro in nadzorni svet). Usposobljeni smo zastopati interese delničarjev, tako večinskih kot tudi manjšinskih, pri uveljavljanju svojih korporacijskih pravic v okviru zasedanja skupščine ali preko sodno predvidenih postopkov.

Našim strankam pomagamo pri sestavi internih aktov in splošnih pogojev poslovanja, vse pogosteje pa izvajamo pravne preglede skladnosti notranjega poslovanja in nudimo pripravo ocene tveganj pri aktualnih in morebitnih prihodnjih problematikah.

Nepremičninsko pravo in gradbeništvo

Nepremičninsko pravo in gradbeništvo zahtevata poglobljeno znanje s področij stvarnega in pogodbenega prava, upravnega in davčnega prava, finančnih transakcij in nenazadnje vidikov okoljskega prava. Odvetniška pisarna ČAD na področju nepremičninskega prava strankam nudi celovito pravno storitev in jih na osnovi dolgoletnih izkušenj vodi skozi vse vidike nepremičninskih poslov, od pridobitve in odtujitve s skrbnim pregledom pravnega stanja, prodaje in najema, ustanavljanja skupnih vlaganj, vzpostavitve etažne lastnine, svetovanja pri pogodbenih razmerjih, vključno s pogodbami o financiranju, pogodbami o gradbenih delih in pogodbami FIDIC, pogodbami o stanovanjskih in poslovnih najemnih ter pogodbami o upravljanju, do financiranja in ocene ustreznosti nepremičnine kot predmeta zavarovanja terjatev. Pri svetovanju se osredotočamo na praktičen in posamezniku prilagojen pristop, ki upošteva posamične interese in preference strank, zaradi česar nam zaupajo mnoga gradbena in razvojna podjetja, banke in finančne institucije, investicijski in nepremičninski skladi in upravljalci premoženja, domače in tuje nepremičninske agencije ter drugi investitorji in družbe.

Nepremičninsko pravo in gradbeništvo

Luksuzna plovila

Luksuzna plovila

V Odvetniški pisarni ČAD imamo dolgoletne izkušnje s pravnim svetovanjem pri nakupih, financiranju in registraciji luksuznih plovil na nacionalni in mednarodni ravni. Nudimo pravne storitve po načelu »vse na enem mestu«, v okviru katerega za stranke pripravimo in izpeljemo celoten postopek, potreben za nakup plovila. Naše storitve vključujejo svetovanje glede pogodbenih razmerij in razmerij z dobavitelji, ureditvijo različnih možnih načinov financiranja nakupa in zavarovanja denarnih terjatev ter izvedemo celoten postopek registracije plovila v Republiki Sloveniji ali na željo stranke tudi v tujini.

Preprečevanje in reševanje sporov

Zavedamo se, da so spori neizogiben del našega vsakdanjika. V večini primerov so sodni spori povezani z visokimi stroški in so časovno neučinkoviti. Ravno zato si prizadevamo strankam nuditi vso potrebno pravno podporo že v času nastajanja pravnih razmerij, saj ustrezno oblikovanje medsebojnih odnosov pripomore k preprečevanju sporov v prihodnosti.

V primeru neizogibnosti spora pa strankam nudimo pravno podporo za njihovo mirno rešitev in jih zastopamo v postopkih alternativnega reševanja spora (vključno z izvensodnimi poravnavami, arbitražo in mediacijo) ter postopkih pred sodišči, kadar mirna rešitev ni mogoča. Odvetniška pisarna ČAD stranke zastopa tudi v postopkih pred državnimi organi in drugimi institucijami.

Preprečevanje in reševanje sporov

Prevzemi in združitve

Prevzemi in združitve

Področje prevzemov in združitev (angl. »M&A« – Mergers & Acquistions) je v zadnjem času doživelo velik razcvet, iz česar izhajajo vse zahtevnejše transakcije. Transakcije M&A pogosto zahtevajo delovanje na nacionalni in mednarodni ravni ter veliko mero usklajenega delovanja vseh udeležencev, zato ne predstavljajo izziva le za stranke, temveč tudi za pravne svetovalce.

Izkušeni strokovnjaki naše odvetniške pisarne ob podpori inovativnih mlajših sodelavcev nudijo celovito pravno svetovanje, ki zajema vse faze procesa transakcij M&A. Naše storitve tako vključujejo izvedbo skrbnega pravnega pregleda (due diligence), pravno podporo pri izvedbi transakcije, oblikovanje strategije, zastopanje v pogajanjih in pripravo prevzemne dokumentacije. Pohvalimo se lahko z uspešnim zastopanjem številnih prodajalcev, kupcev, bank in finančnih institucij pri najrazličnejših, tako domačih kot tudi čezmejnih gospodarskih transakcijah.

Športno pravo

Svet sodobnega športa se hitro razvija in prehaja iz splošne, družbeno koristne dejavnosti v profesionalno udejstvovanje na svetovni ravni, kjer je vse pomembnejši gospodarski dejavnik. Športne organizacije, športniki, organizatorji dogodkov in imetniki pravic trženja poskušajo najti pravo ravnovesje med športom in poslovnim interesom v vse zapletenejšem mednarodnem pravnem okolju. Zato športna industrija potrebuje usposobljene strokovnjake, ki razumejo posebnosti in potrebe te panoge. Zahvaljujoč našemu strokovnemu znanju in strasti do športa smo kot strokovnjaki in partnerji v športni panogi cenjeni že več deset let.

V Odvetniški pisarni ČAD na področju športnega prava nudimo širok nabor storitev športnim zvezam, društvom, klubom, športnikom, organizatorjem dogodkov, sponzorjem in imetnikom pravic trženja. Ne le, da smo dobro seznanjeni s pravnimi posebnostmi športa, temveč upoštevamo tudi ekonomske ter druge vidike in imamo dostop do široke mreže na nacionalni in mednarodni ravni. S strankami delujemo kot strateški partner, ki pomaga prepoznati in izkoristiti razvojni potencial.

Športno pravo

Telekomunikacije, medijsko pravo in IT

Telekomunikacije, medijsko pravo in IT

Imamo bogate teoretične in praktične izkušnje na področju telekomunikacij, medijskega prava in informacijske tehnologije (IT). Sektor telekomunikacij, medijskega prava in IT-ja je subjekt hitrega razvoja in napredka, zaradi česar je naš pristop na tem področju inovativen in poslovno usmerjen. Sledimo procesom digitalizacije, ki bodo v prihodnje temeljito preoblikovali naše delovanje in delovanje gospodarstva nasploh.

V Odvetniški pisarni ČAD redno svetujemo in nudimo pravno pomoč domačin in tujim strankam, ki se pri opravljanju svoje dejavnosti srečujejo z regulatornimi vprašanji, upravnimi dovoljenji, informacijsko varnostjo, elektronskim poslovanjem, varstvom osebnih podatkov in zasebnosti ter s splošnimi gospodarskopravnimi zadevami.

Varstvo osebnih podatkov

V odvetniški pisarni sprejemamo dejstvo, da je varstvo osebnih podatkov v današnjem času postalo vrednota, ki je nepremostljivo povezana tako z opravljanjem dejavnosti kot tudi v zasebnem življenju.

Naši strokovnjaki razpolagajo z ustreznim znanjem in strankam svetujejo na področju skladnosti s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), dodatno pa strankam nudijo vso potrebno podporo za zagotovitev ustrezne obdelave, varstva in prenosa podatkov ter drugimi vprašanji, ki se nanašajo na ohranjanje zasebnosti in dostojanstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Stranke zastopamo tudi v upravnih postopkih, postopkih pred informacijskim pooblaščencem in pristojnimi sodišči.

varsto-osebnih-podatkov

zavarovalnistvo-in-odkskodninsko-pravo

Zavarovalništvo in odškodninsko pravo

Svetujemo tudi zavarovalnicam in drugim subjektom pri poslovanju na trgu zavarovalništva in zaščiti njihovih interesov. Strankam pomagamo pri zagotavljanju skladnosti s predpisi in jim svetujemo pri soočanju z vprašanji s področja zavarovalnega prava, v zvezi s katerim so značilne visoka reguliranost in številne zakonske omejitve. Odvetniška pisarna ČAD, poleg nudenja storitev na področju zavarovalnega prava, svetuje strankam tudi na običajnih pravnih področjih, kot so civilno pravo s poudarkom na odškodninskem pravu, gospodarsko pravo, delovno pravo, korporacijsko pravo in zastopanje v sodnih postopkih.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.