Prvo poglavje § Pravna področja

1. člen § GOSPODARSKO PRAVO

(1) REŠEVANJE GOSPODARSKIH SPOROV IN IZTERJAVE

Gospodarski spori predstavljajo posebno vrsto sporov kadar sta obe stranki gospodarski družbi, zavod, zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost.

V večini primerov so taki spori povezani z visokimi stroški, zato si prizadevamo strankam svetovati, jih voditi in spor rešiti po mirni poti in se tako izogniti nepotrebnim stroškom. V primeru neizogibnosti spora strankam svetujemo in jih zastopamo pri vseh alternativnih reševanjih spora (mediacija in arbitraža), kakor tudi v sodnih postopkih, prav tako pa za stranke vodimo postopke izterjave.

(2) KORPORACIJSKO PRAVO

V okvirih korporacijskega prava si prizadevamo, glede na potrebe strank, oblikovati celostno in personalizirano pravno pomoč v okvirih korporacijskega upravljanja in registrskih zadev. V okviru svetovanja nudimo pravno pomoč tudi organom nadzora (upravni odbor, nadzorni svet).

Odvetniška pisarna je nadalje usposobljena zastopati tudi interese delničarjev tako večinskih kot tudi manjšinskih, pri uveljavljanju svojih korporacijskih pravic, tako preko zasedanja skupščine, kakor tudi preko sodnih postopkov (pravdni in nepravdni postopki).

(3) BANČNO IN FINANČNO PRAVO

Na tem področju odvetniška pisarna že mnoga leta sodeluje z različnimi slovenskimi in tujimi finančnimi institucijami. Zaradi večletnih izkušenj lahko našim strankam nudimo pripravo in sestavo dokumentacije v zvezi z bančnimi in finančnimi transakcijami, vrednostnimi papirji, inštrumenti zavarovanja in drugimi finančnimi inštrumenti. Nadalje strankam svetujemo in izdelamo pravna mnenja v zvezi z bančnim poslovanjem.

(4) INSOLVENČNO PRAVO

Odvetniška pisarna pod dolgoletnim vodstvom odvetnika in stečajnega upravitelja razpolaga s poglobljenim znanjem in izkušnjami na področju insolvenčnega prava.

V okviru tega delovnega področja upnikom svetujemo in jih zastopamo v insolvenčnih postopkih, za dolžnike pripravimo predlog za začetek stečajnega postopka kakor tudi predlog za odpust obveznosti pri osebnem stečaju, svetujemo in zastopamo stranke v postopku (poenostavljene) prisilne poravnave, postopkih preventivnega prestrukturiranja in nenazadnje tudi v postopkih likvidacije kot likvidacijski upravitelji.

(5) NEPREMIČNINSKO PRAVO

Strankam nudimo svetovanje in celostno obravnavo v zvezi z obligacijskimi (najemne, prodajne, menjalne, darilne in druge pogodbe) in stvarnimi pravicami (služnosti, stavbna pravica, hipoteka) na nepremičninah. V zvezi s tem strankam pomagamo pri pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, po potrebi pa stranke tudi zastopamo v pravdnih, nepravdnih, upravnih in zemljiškoknjižnih postopkih.

(6) GRADBENO PRAVO

V zadnjih nekaj desetletjih se je gradbeno pravo s svojo specifično vlogo in položajem v hitro rastočem in tržno usmerjenem gospodarstvu pričelo razvijati v eno izmed samostojnih pravnih panog in ni le zgolj veja gospodarskega prava.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja našim strankam nudimo podporo pri sklepanju pravnih poslov, ki so pogosto zelo kompleksni in vključujejo dolgotrajno usklajevanje med večjim številom vpletenih, kakor tudi tekom izvrševanja tovrstnih pravnih poslov, nenazadnje pa tudi v fazi zaključkov gradbenih projektov.

Za potrebe strank prav tako preverimo pravno stanje nepremičnin, preverimo pogodbe o nakupu nepremičnin in pogodb o financiranju in zavarovanju nepremičnin, sestavimo pogodbe o ustanovitvi služnosti in drugih stvarnih pravic in svetujemo ter zastopamo stranke v postopku z jamčevalnimi zahtevki.

(7) POMORSKO PRAVO

Odvetniška pisarna v okviru pomorskega prava strankam nudi tako imenovani »one-stop-shop« v zvezi z luksuznimi plovili.

Za stranke pripravimo in izpeljemo celoten postopek, ki je potreben za nakup luksuznega plovila – svetujemo v zvezi z različnimi načini financiranja plovila in zavarovanjem terjatve ter izpeljemo celotni postopek registracije v Republiki Sloveniji, na željo stranke pa tudi v tujini.

(8) POGODBENO PRAVO

V okviru pogodbenega prava strankam svetujemo v fazi pogajanj, za njih pripravimo oceno tveganja in preverimo bonitetno oceno njihovega pogodbenega partnerja. V nadaljnji fazi sestavimo vse vrste pogodb, ki najbolj ustrezajo potrebam in zahtevam pogodbenih strank, opravimo pa tudi pregled že sestavljenih pogodb.

Po pooblastilu in v imenu strank uveljavljamo vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, tako izvensodno, kakor tudi sodno.

2. člen § PRAVDNI POSTOPKI

(1) CIVILNO PRAVO

Odvetniška pisarna svojim strankam svetuje in jih zastopa pri vseh področjih civilnega prava (dedno pravo, družinsko pravo, stvarno pravo, obligacijsko pravo). V te namene svetuje, sestavlja različne pogodbe, v imenu in na račun stranke sodeluje pri pogajanjih ali v sodnih postopkih.

(2) ODŠKODNINSKO IN ZAVAROVALNO PRAVO

V okviru odškodninskega prava strankam pomagamo priti do plačila popolne oziroma pravične denarne odškodnine, in sicer kar se da hitro in s čim manjšimi stroški. V zvezi z odškodninskimi zahtevki stranke zastopamo v izvensodnih ali sodnih postopkih.

(3) REŠEVANJE GOSPODARSKIH SPOROV IN IZTERJAV

Gospodarski spori predstavljajo posebno vrsto sporov kadar sta obe stranki gospodarski družbi, zavod, zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost.

V večini primerov so taki spori povezani z visokimi stroški, zato si prizadevamo strankam svetovati, jih voditi in spor rešiti po mirni poti in se tako izogniti nepotrebnim stroškom. V primeru neizogibnosti spora, strankam svetujemo in jih zastopamo pri vseh alternativnih reševanjih spora (mediacija in arbitraža), kakor tudi v sodnih postopkih, prav tako pa za stranke vodimo postopke izterjave.

3. člen § PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

(1) PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravo intelektualne lastnine zajema pravo industrijske lastnine (patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba) in avtorsko pravo. V zvezi s tem smo usposobljeni strankam, tako fizičnim, kakor tudi pravnim osebam, svetovati in za njih pripraviti vse vrste pogodb, s katerimi se upravljajo ali prenašajo pravice intelektualne lastnine in pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno registracijo intelektualne lastnine.

V primeru sporov strankam ponujamo celostno strategijo varovanja in uveljavljanja pravic, do katerih so upravičene.

4. člen § KAZENSKO PRAVO IN PREKRŠKI

(1) KAZENSKO PRAVO IN PREKRŠKI

Odvetniška pisarna v okviru kazenskega prava zastopa tako obdolžence kakor tudi oškodovance.

Naloga odvetniške pisarne kot zagovornika obdolženca je vzpostavitev ravnotežja med pogosto prava neukim obdolžencem in državo, ki jo zastopa visoko strokovno usposobljeno državno tožilstvo, s čimer se tudi zagotovi varstvo temeljnih pravic obdolženca v kazenskem pravu. Obdolžence zastopamo v vseh fazah kazenskega postopka.

V kazenskem postopku odvetniška pisarna zastopa tudi oškodovance, zlasti z vlaganjem premoženjskopravnih zahtevkov, kazenskih ovadb, zasebnih tožb, nenazadnje pa tudi zastopa oškodovance kot tožilce.

V okviru prekrškovnega prava odvetniška pisarna v imenu strank vlaga ugovore zoper plačilni nalog, zahteve za sodno varstvo in zastopa obdolžence v primeru izvedene obravnave, prav tako pa za stranke vlaga vsa redna in izredna pravna sredstva.

5. člen § DELOVNO PRAVO IN SOCIALNA VARNOST

(1) DELOVNO PRAVO IN PRAVO ZAPOSLOVANJA

Zaradi širokega področja dela in visoko strokovno usposobljenega kadra lahko strankam, ne glede na kompleksnost področja, nudimo širok spekter podpore.

Delodajalcem nudimo pregled ali sestavo delovnopravnih aktov, izvedbo disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi (individualno ali večjemu številu delavcev) ter zastopanje v sodnih, arbitražnih in drugih postopkih.

Delavce vodimo in jim svetujemo v zvezi z denarnimi zahtevki, prenehanjem delovnega razmerja, disciplinskimi postopki in kršitvami drugih pravic iz delovnega razmerja. Nadalje delavce zastopamo v postopkih pri uveljavljanju sodnega varstva v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugih primerih prenehanja delovnega razmerja ali kršitve njihovih drugih delovnopravnih pravic.

6. člen § UPRAVNO PRAVO

(1) UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast, in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo.

Stranke smo uspešno zastopali v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja, inšpekcijskih postopkih, davčnih postopkih, razlastitvenih postopkih in postopkih za ugotavljanje državljanstva. V primeru kršitve pravic s strani državnih organov oziroma njihovega nestrokovnega pristopa in reševanja zadev pa za stranke tudi vlagamo tožbe v upravnem sporu.